YourDomain.Com © 2006                    

 

 

Projecten

 

Onderzoek Leefbaarheid

 

Onderzoek HAS afgerond
Drie studenten van de HAS Hogeschool Den Bosch hebben in opdracht van de Kerncommissie Loosbroek onder-zoek gedaan naar de aspecten zorg en veiligheid in het kader van leefbaarheid.

 

Het ging hierbij met name om de veranderingen die in de zorg plaats gaan vinden, en al plaats hebben gevonden, voor te leggen aan de inwoners van Loosbroek om vervolgens naar hun mening te vragen.

 

Bij het aspect veiligheid gaat het vooral over het veiligheidsgevoel dat de inwoners van Loosbroek hebben als men naar het eigen dorp kijkt.

 

>> Lees hier het complete rapport.

 

 

Bijeenkomst met bewoners Loosbroek

 

 

Aanleiding onderzoek leefbaarheid:
In de leefbaarheidsagenda, onderdeel van het in 2009 opgestelde IDOP* voor de kern Loosbroek, zijn onder andere onderwerpen m.b.t. het sociale leven en voorzieningen opgenomen. Echter een meer uitvoerig onderzoek m.b.t. deze onderwerpen is nog niet specifiek kerngericht uitgevoerd.

 

De kerncommissie vindt het, met het oog op de recente maatschappelijke ontwikkelingen, ( de zgn. transitie m.n. wijzingen en aanpassingen AWBZ/WMO*** en Jeugdzorg) van belang om van de inwoners te vernemen of zij bekend zijn met en hoe zij de komende veranderingen beoordelen. Zeker is van belang in welke mate invloed op de leefbaarheid wordt verwacht of al wordt ervaren. Met name op het gebied van (bereikbaarheid) van zorgvoorzieningen is het voor de kerncommissie van groot belang de behoeften en de eventuele noodzakelijkheid tot het ondernemen van actie te kennen.

Leefbaarheid wordt ook beļnvloed door gevoelens van onveiligheid. De indruk leeft dat op dit terrein er een meer negatief gevoel zou zijn ontstaan, door vormen van overlast en een toenemend? aantal woninginbraken.


Vraag/doelstelling
Onderzoek de leefbaarheidsbeleving van de inwoners van onze kern, waarbij met name aandacht voor de (zorg)voorzieningen en het veiligheidsgevoel.


Eindproduct
Wij verwachten een uitkomst (een soort inventarisatie) die voor ons enerzijds inzicht geeft m.b.t. de bovengestelde vragen en na vaststelling van de noodzaak tot het ondernemen van actie,  als startdocument/basis gebruikt kan worden. Een belangrijk doel is dat de inwoners zich bewust gaan worden van de veranderende regelgeving.


*IDOP - Integraal dorpsontwikkelingsplan/programma digitale versie

 

**Leefbaarheid; Zie ter verduidelijking van het begrip o.a.:  nl.wikipedia.org/wiki/leefbaarheid.

*** zie: www.rijksoverheid.nl  (via Onderwerpen/ Gezondheid en zorg)